Mondo News

DEFINITIVAT 2014: Modificari la examenul de definitivat 2014! Calendar si Metodologie examen de definitivare 2013-2014

Vineri, 15 Noiembrie 2013 17:04
Scris de: Iulia Cristina
DEFINITIVAT 2014: Modificari la examenul de definitivat 2014! Calendar si Metodologie examen de definitivare 2013-2014

DEFINITIVAT 2014: Calendarul si Metodologia de organizare a examenului de definitivare in invatamant in anul scolar 2013 – 2014 a fost publicat de Ministerul Educatiei. Intervin modificari la examenul de definitivat din 2014, fata de anul precedent, candidatii urmand a avea cel putin doua inspectii speciale la clasa si o proba scrisa.

Inscrierile candidatilor la unitatile de invatamant au inceput vineri, 15 noiembrie, termenul pentru inscrieri si pentru transmiterea dosarelor fiind pana pe 25 noiembrie. Modificarea adusa in 2014 la definitivat presupune “cel putin doua inspectii speciale la clasa”, care se fac pana pe 5 iunie 2014. 

DEFINITIVAT 2014: In perioada 15 – 30 iunie 2014 se va desfasura completarea dosarelor si validarea fiselor de inscriere de catre candidati, iar examenul scris de definitivare se va desfasura in data de 14 iulie 2014.

Ministerul Educatiei Nationale a publicat Ordinul nr. 5294 din 16 octombrie 2013 privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului national de definitivare in invatamant in anul scolar 2013 – 2014, precum si Calendarul desfasurarii examenului national de definitivare in invatamant in anul scolar 2013 – 2014.

DEFINITIVAT 2014: Calendar examen de definitivare 2013-2014:
15 noiembrie 2013: Emiterea deciziilor de constituire a comisiilor de examen judetene/comisiei de examen a municipiului Bucuresti
15 – 25 noiembrie 2013: Inscrierea candidatilor la unitatile de invatamant, transmiterea dosarelor de inscriere la inspectoratul scolar, verificarea si avizarea acestora
25 noiembrie – 2 decembrie 2013: Inregistrarea candidatilor in aplicatie. Instiintarea candidatilor cu privire la admiterea sau respingerea dosarului de inscriere
Pana la 5 iunie 2014: Efectuarea inspectiilor la clasa
15 – 30 iunie 2014: Completarea dosarelor si validarea fiselor de inscriere de catre candidati
14 iulie 2014: Sustinerea probei scrise
19 iulie 2014: Afisarea rezultatelor
19 – 20 iulie 2014: Inregistrarea contestatiilor si transmiterea acestora la centrele de evaluare
21 – 23 iulie 2014: Rezolvarea contestatiilor
24 iulie 2014: Afisarea rezultatelor finale
25 iulie – 10 august 2014: Transmiterea la Ministerul Educatiei Nationale a tabelelor nominale cu candidatii admisi si validarea rezultatelor examenului prin ordin al ministrului educatiei nationale
10 – 14 august 2014: Eliberarea de catre inspectoratele scolare a adeverintelor de promovare a examenului de definitivare in invatamant
Descarca de aici Calendar Definitivat 2014, Fisa de Inscriere, Fisa de Evaluare folosita la inspectiile speciale la clasa (cu aspectele si criteriile urmarite de profesori) si un model de Proces-Verbal de inspectie la clasa.

Modificari la examenul de definitivat, fata de anul trecut

Anul viitor, examenul de definitivat va consta in “cel putin doua inspectii speciale la clasa”, pe langa proba scrisa; pana acum, metodologia prevedea “doua inspectii speciale la clasa”.

Dosarul de inscriere la examen trebuie sa cuprinda si o copie a deciziei de repartizare pe post, insa nu mai este ceruta recomandarea scrisa asupra activitatii candidatului din partea consiliului profesoral, potrivit metodologiei.

Pentru proba scrisa, Centrul National de Evaluare si Examinare stabileste minimum 3 variante de subiecte si baremele de evaluare aferente.

Anul viitor, repartizarea pe sali a asistentilor supraveghetori se va stabili de catre comisia de examen “prin tragere la sorti in ziua in care se desfasoara proba scrisa”.

Metodologia prevede, la fel ca anul trecut, posibilitatea ca un candidat sa se retraga din proprie initiativa din examen solicitand anularea lucrarii, si prin urmare lucrarea scrisa nu este evaluata, iar candidatul are dreptul de a se inscrie in sesiunea imediat urmatoare. Anul viitor, insa, candidatii vor avea posibilitatea de a se retrage din examen daca solicita acest lucru la mai putin de 3 ore de la deschiderea plicului cu subiecte.

In plus fata de anul trecut, metodologia de anul acesta prevede ca dovada pregatirii psihopedagogice se realizeaza astfel:
- a) absolventii cu diploma ai invatamantului superior de lunga sau scurta durata si ai invatamantului postliceal, care au efectuat pregatirea psihopedagogica pana in anul 2009, fac dovada absolvirii programului de pregatire psihopedagogica prin foaia matricola/anexa la diploma de licenta sau de absolvire, in care este consemnata parcurgerea disciplinelor psihopedagogice si metodice, sau prin certificat de absolvire a programului de pregatire psihopedagogica oferit de departamentele pentru pregatirea personalului didactic;

b) absolventii cu diploma ai invatamantului superior de lunga durata incadrati in invatamantul liceal/postliceal, care au efectuat pregatirea psihopedagogica incepand cu anul 2009, precum si absolventii ciclului II de studii universitare de masterat/master incadrati in invatamantul liceal/postliceal trebuie sa faca dovada detinerii a minimum 60 de credite transferabile din programul de pregatire psihopedagogica oferit de departamentele pentru pregatirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic;

c) absolventii cu diploma ai invatamantului superior de lunga si scurta durata/postliceal, care au efectuat pregatirea psihopedagogica incepand cu anul 2009, precum si absolventii cu diploma ai ciclului I de studii universitare de licenta si ai ciclului II de studii universitare de masterat/master incadrati in invatamantul prescolar, in invatamantul preuniversitar obligatoriu si pe catedre de pregatire/instruire practica trebuie sa faca dovada detinerii a minimum 30 de credite transferabile din programul de pregatire psihopedagogica oferit de departamentele pentru pregatirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic.

Pentru absolventii cu diploma ai liceului pedagogic, ai colegiului universitar pedagogic sau ai ciclului I de studii universitare de licenta cu specializarea “Pedagogia invatamantului primar si prescolar” se considera indeplinita cerinta privind pregatirea psihopedagogica de nivel I prevazuta in Metodologia-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogica in vederea certificarii competentelor pentru profesia didactica, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.745/2012, cu completarile ulterioare.

Cum se va desfasura Examenul de Definitivat 2014 – Metodologia

Descarca de aici Metodologia de organizare si desfasurare a examenului national de definitivare in invatamant in anul scolar 2013 – 2014

Examenul de definitivat 2014 consta in:
sustinerea a cel putin doua inspectii speciale la clasa;
o proba scrisa.
Examenul de definitivat se sustine in limba romana, iar cadrele didactice care predau la clase cu predare integrala in limbile minoritatilor nationale pot sustine probele examenului in limba de predare a disciplinei. Definitivarea in invatamant poate fi obtinuta la una dintre specialitatile inscrise pe diploma candidatului sau la una dintre disciplinele pe care cadrul didactic o poate preda conform Centralizatorului.

Cadrele didactice care promoveaza examenul dobandesc dreptul de practica in invatamantul preuniversitar.

Dosarul de inscriere contine urmatoarele documente:
a) fisa de inscriere la examenul national de definitivare in invatamant – completata si confirmata de conducerea unitatii de invatamant si semnata de candidat;
b) copii legalizate ale diplomelor de studii, insotite de foaia matricola/suplimentul la diploma;
c) document legalizat din care sa rezulte indeplinirea conditiilor legale privind absolvirea programului de pregatire psihopedagogica si metodica;
d) copii ale urmatoarelor documente, certificate “conform cu originalul” de catre conducerea unitatii de invatamant unde candidatul are norma de baza: decizia de repartizare pe post, buletin/carte de identitate, certificat de nastere, certificat de casatorie, document privind schimbarea numelui, dupa caz.
Inspectiile speciale se sustin in scoala la care este incadrat candidatul sau, dupa caz, intr-o alta scoala, cu avizul inspectorului scolar pentru dezvoltarea resursei umane si al directorului unitatii de invatamant primitoare. Fiecare inspectie speciala la clasa se efectueaza la 4 activitati didactice si este valabila numai pentru anul scolar in care a fost efectuata. Notele acordate la inspectii nu pot fi contestate.

Inspectia speciala la clasa este efectuata de o comisie formata din:
inspectorul scolar care coordoneaza disciplina la care candidatul sustine examenul si are aceeasi specializare sau poate preda disciplina celui inspectat
directorul/directorul adjunct al unitatii de invatamant in care se desfasoara inspectia
Inspectiile speciale la clasa se noteaza de la 10 la 1, in baza fiselor de evaluare. Notele obtinute si nota finala, calculata ca medie aritmetica a acestora, se trec in procesul-verbal de inspectie la clasa si se semneaza de catre membrii comisiei care efectueaza inspectia speciala la clasa.

Ulterior, dosarele candidatilor se completeaza cu urmatoarele documente:
adeverinta privind calificativul partial pentru anul scolar in curs;
procesele-verbale de la inspectiile speciale la clasa;
adeverinta din care sa rezulte vechimea de predare efectiva la catedra, in specialitate, a candidatului.
Pentru a se putea prezenta la proba scrisa din cadrul examenului, candidatii trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele conditii:
calificativul partial pentru anul scolar in curs: “Bine” sau “Foarte bine”;
media notelor finale la inspectiile speciale: cel putin 8;
stagiu efectiv de predare la catedra de cel putin un an (sau ore de predare echivalente normei de un an) ca personal didactic calificat conform studiilor absolvite.

Orele de predare echivalente normei de un an se calculeaza inmultind numarul de saptamani ale anului scolar cu numarul de ore din norma de baza a postului/functiei didactice ocupate, se arata in metodologie. Aceasta precizeaza ca in situatia in care cadrele didactice au contractul de munca suspendat in aceasta perioada, durata suspendarii contractului de munca nu se ia in considerare la calculul vechimii efective de predare la catedra.

De asemenea, la propunerea inspectoratelor scolare, directia de specialitate din Ministerul Educatiei Nationale poate acorda derogare de maximum o luna de la vechimea minima la catedra de un an.

Candidatii se pot prezenta la examen in 3 sesiuni, in cel mult 5 ani de la finalizarea stagiului. Cadrului didactic care are statut de titular si care nu dobandeste definitivarea in invatamant in perioada prevazuta de lege i se desface contractul de munca incheiat pe perioada nedeterminata, pierzand calitatea de titular al sistemului de invatamant preuniversitar.

Cadrele didactice care nu obtin definitivarea in invatamant pot fi angajate in sistemul national de invatamant preuniversitar numai pe perioada determinata, cu statut de profesor debutant.

Cum se desfasoara proba scrisa a examenului de definitivat 2014

Pentru proba scrisa a examenului de definitivat 2014, Centrul National de Evaluare si Examinare stabileste minimum 3 variante de subiecte si baremele de evaluare aferente.

Examenul scris de definitivat incepe la ora 10:00, iar durata de redactare a lucrarii este de 4 ore
Prezentarea comisiei la centrul de examen se face in intervalul orar 7 – 7:30, pe baza buletinului/cartii de identitate si a delegatiei de serviciu
Accesul candidatilor in centrul de examen la proba scrisa se face in intervalul 8:00 – 8:45, pe baza actului de identitate valabil – carte de identitate, carte de identitate provizorie sau buletin de identitate – ori, in lipsa acestuia, pe baza pasaportului in termen de valabilitate.

Candidatii si asistentii supraveghetori nu pot avea asupra lor, in sala de examen, genti, posete, ziare, reviste, carti, caiete, mijloace electronice de calcul, telefoane mobile sau alte mijloace de comunicare la distanta. Materialele nepermise vor fi depuse in sala de depozitare a obiectelor personale, inainte de intrarea in sala de examen.
In fiecare sala de examen se repartizeaza candidati care sustin examenul la cel putin doua discipline diferite.
Supravegherea fiecarei sali se asigura de catre 2 – 3 asistenti supraveghetori

Din momentul deschiderii plicului cu subiecte, niciun candidat nu mai poate parasi sala decat daca preda lucrarea si semneaza de predare. Candidatii care nu se afla in sala in momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai sustine examenul in sesiunea respectiva.
Pentru redactarea lucrarilor se foloseste cerneala sau pix de culoare albastra; desenele/graficele se executa cu creion negru. Candidatii pot avea, in sala de examen, dictionare pentru disciplinele latina sau greaca veche si planuri de conturi pentru disciplinele economice.

Candidatii care in timpul desfasurarii probei scrise sunt surprinsi copiind, primind sau transmitand solutii cu privire la subiecte sunt eliminati din examen, incheindu-se un proces verbal in acest sens de catre asistentii supraveghetori ori membrii comisiei de examen. Candidatii eliminati pierd dreptul de inscriere la examen in sesiunea imediat urmatoare. Aceeasi masura se aplica si pentru orice alta tentativa de frauda.
Candidatul care se retrage din proprie initiativa poate solicita anularea lucrarii, pe baza unei declaratii, preda lucrarea si foaia cu subiecte si paraseste sala dupa cel putin o ora, dar nu la mai mult de 3 ore de la deschiderea plicului cu subiecte. In acest caz, lucrarea scrisa nu este evaluata, iar in statistici candidatul respectiv se considera retras, cu dreptul de a se inscrie in sesiunea imediat urmatoare, conform prevederilor legale.

In cazuri exceptionale, daca un candidat solicita parasirea temporara a salii, el este insotit de unul dintre asistentii supraveghetori pana la inapoierea in sala de examen, fara a beneficia de prelungirea timpului alocat rezolvarii subiectelor.


Lasa un comentariu

Adresa de email nu va fi publicata

*

Copyright © Mondo News 2008 - 2013. All rights reserved.
x

exatlon, finala exatlon, marele premiu, vladimir draghia, donatie, Finala Exatlon. Vladimir Drăghia a dezvăluit ce va face cu banii dacă va câștiga competiția


ninja warrior, pro tv, exatlon, emisiune concurenta, Șoc pe piața TV! Cum vrea PRO Tv să distrugă Exatlonul de la Kanal D? Contraatacul din Pache Protopopescu


lucian becali, meghan markle, ironie, mesaj facebook Uite cine s-a găsit să o ironizeze pe Meghan Markle: După ce te-au tăvălit jumătate din actorașii de la Hollywood


horoscop 23 mai 2018, horoscop miercuri, horoscop azi, horoscop zilnic Horoscop 23 mai 2018. Gemenii se debarasează de balast, iar Fecioarele sunt atente la priorități